Závěr

Jiří Krutina

Shledávám, že celý soubor čtyř vět s nadpisem „Co je základem vědomí“ směšuje a nerozlišuje dvě základní, od sebe různé kategorie, ontologickou a epistemologickou, tedy „bytí“ a samo „vědomí“, a dále směšuje „jáství“ — „vědomí sebe sama“ — s vědomím. To vede bez plného pochopení významu slova vědomí k vytváření dalších umělých pojmů jako „sebe si vědomé vědomí“.

Sdělení článku vyznívá v pochopení vědomí jako vlastnosti a jako závislé na určitém já, které existuje, tedy na existenci určitého bytí, v tomto případě já, které „přivrací pozornost“. To se neliší od tradičního materialistického pohledu na vědomí samé, podle nějž je určitá forma „bytí“ více a nadřazená samotnému „vědomí“.

Nerozlišování základních kategorií „vědomí“, „bytí“ a „jáství“ je mnohdy typické pro učitele advaity védanty i mnoho učitelů minulého století.

Mnoho učitelů a směrů dnes sice používá pojem „vědomí“, ale nikoliv vždy jasným exaktním způsobem a v plném pochopení. Jedním ze základních přínosů Nové jógy vědomí je právě jasná definice Principu vědomí poprvé v historii.

Poznámka

Autor výše uvedených vět dále ve svém učení a filozofii vůbec nehovoří o vrozených vnitřních senzuálních dimenzích vědomí. Pouze sděluje, že „vědomí sebe“ je základem vědomí, a dokazuje to principem bytí nás samých. Myslím si, že uvedené „vysvětlení“ toho, co je vědomí, spíše poukazuje na záměnu principu bytí s jástvím a vědomím.

Rozhodně bychom neměli nabývat dojmu, že samo vědomí, a tedy „Bůh“, závisí na našem já, na jeho existenci, a vše ostatní na tom, k čemu přivrátí pozornost. To je hraní si na monoteistického židokřesťanského „boha“, myslet si, že základem skutečnosti je naše já, jeho vlastní existence, které si jsme vědomi. Výsledkem právě takového myšlení je náš aktuální svět.

Pokud nasloucháme řeči, kterou hovoří jazyk, sami poznáme, co skutečně promlouvá a komunikuje. Řeč prozrazuje skutečné bytí, které je komunikováno, je překlopením vnitřního stavu duše, jejího poznání, jejích uctívaných „bohů“ manifestujícího se řečí a slovy.

Samo vědomí promlouvá a svou řečí zpřítomňuje veškeré bytí, včetně nás samých i světa. Jazyk a vědomí jsou od sebe neoddělitelné a každý způsob prožívání je současně vždy určitým jazykem, jak učí tantra a sděluje Abhinavagupta.

Sama řeč mluví, jak sděluje Martin Heidegger. Nadčasové nabádání řeckého mudrce Hérakleita, abychom neposlouchali mluvícího, ale řeč samotnou, je skutečným echem duchovní moudrosti a hodnot spočívajících v základech evropské kultury.

Samozřejmě vůbec nepochybuji, že v pozadí snahy autora byl dobrý záměr a dobrá snaha se vyjádřit, což však neznamená, že se nemůžeme současně zcela minout cílem. Vím, že autor ve svém výkladu nauky vychází z tradičních popisů advaity védanty, buddhismu a křesťanství, a tyto duchovní směry historicky neobsahují plné vědomí a pochopení samotného vědomí. Není také pravdou, že by takzvané učení Jiřího Vacka vycházelo z „kašmírského šivaismu“. Proto také nekomunikuje ani pochopení vědomí tohoto vrcholu indické metafyziky a myšlení. Jeho učení je tak pouze další náboženskou ideologií proudu „staré jógy“, kde není vědomí samo plně poznáno a ani pojem „vědomí“ není v souladu s tím správně chápán.

Má duchovní mise i život přesahuje aktuální inkarnaci i duchovní školy zde na zemi. V jedné z mých inkarnací jsem se měl naučit jedné významné lekci (mimo jiné další): nikdy se nevzdávat svého vlastního vnitřního pociťovaného hlasu — daemonu a zbavovat se svobodné vůle ve prospěch zevně se tvářících „autorit“ jakéhokoliv druhu. A za to jsem také vděčný univerzálnímu Učiteli.

Snaha vést dialog v tomto směru je pak jenom snahou vést k hlubšímu vědomí a tak hlubšímu pochopení významu slov se snahou otevřít jejich duši, které mohou či nemusí být více či méně vyjádřením — rezonancí samotného vědomí, a tak nést samo vědomí a přinášet a navozovat nové hlubší pochopení a nechat zářit textem slov světlo svobodnějšího vědomí. Jedním ze skutečných cílů těch, kteří jsou na misi učitelů, by měla být také snaha v každé době komunikovat učení v co nejméně deformované podobě, nikoliv opakovat nepřezkoumané a ne – promeditované mantry minulosti.

Praha, podzim 2015

[1] http://www.pratelejirihovacka.cz/clanky/nauka—praxe/zaklad-vedomi-je-vedomi-sebe.html

[2] http://www.pratelejirihovacka.cz/clanky/listarna/dalsi-dotazy.html