Duchovní Srdce

Jiří Krutina

Web se věnuje meditativním komentářům a dialogu k formám i obsahu výkladu různých duchovních nauk a učení nejrůznějších učitelů či autorit, s kterými jsem se setkal ve svém vlastním studiu a praxi.

Cílem webu není jakkoliv znevažovat dobré záměry jakékoliv osoby, či duchovního směru, nebo skupiny, ale vést dialog nad užitým jazykem a nevyřčenými přesvědčeními, které rámují naší zkušenost i možnost pochopení naší vlastní zkušenosti z pohledu výkladu a obsahu různých učení předkládaných nejrůznějšími autoritami.

Věřím, že každé učení i nauka má vždy specifický kontext svého vzniku, specifický okruh otázek, které k její formulaci vedli. Bez nich nejsme schopni poznat, co vlastně určitá nauka, či učení určitého člověka přináší a kam nás vede.

Jazyk, jeho forma a zejména nevyřčená přesvědčení v něm předurčují a jsou součástí každého učení a nauky. Jsou sami odrazem hloubky a rozsahu poznání samotného vědomí daným komunikátorem. Věřím, že jazyk není oddělen od samotného vědomí, které skutečně komunikuje.

Rozhodně nevěřím tvrzení některých působících autorit, že existuje něco jako “jedna jediná obecná stezka, jeden bůh, či jedno náboženství”, kterou pouze oni výhradně objevili a jenom oni systematicky komunikují. Ve svém vlastním životě jsem už potkal několik takto hluboce přesvědčených veřejně působících autorit o “své jedinečnosti” i objevení „skutečné stezky“, apod.

Samotný název “Duchovní Srdce”souvisí i z prvních nesouladů vlastního vnímání a pochopení na základě vlastní zkušenosti s výroky autorit. Týkal se pojmu “duchovní srdce” v učení Ramany Mahárišiho a jeho výkladu Jiřím Vackem v jeho učení.

Jiří Vacek učí, že střed či sídlo vědomí Já je tzv. “duchovní srdce” na pravé straně hrudi, neboť to říká sám Maháriši a on měl stejnou zkušenost. Můžeme mít stejnou zkušenost na základě přijetí těchto přesvědčení, o tom nepochybuji, měl jsem jí také.

Nicméně v době, kdy jsem se účastnil seminářů a meditací jeho duchovní skupiny, jsem však měl jiné pochopení, vyvstávající z položení si hlubších nevyřčených otázek v učení Jiřího Vacka, neboť to hlavní, co jsem si odnesl z kontaktu s ním, byl poukaz na trvalé sebe-zkoumání, které chtě nechtě musí zahrnovat i naše přijatá přesvědčení a jazyk komunikující naší zkušenost.

Prvně jsem nesouhlasil, že může být duchovní centrum ve fyzickém těle – těle viděném z venku, neboť jde o duchovní zkušenost, což souvisí s celkovým pojetím “těla” a celkových výchozích přesvědčení v celém učení Jiřího Vacka, které neodpovídali mé zkušenosti. O těch jinde.

Náš duchovní “střed” či základ jsem dle mé zkušenosti a z principu nezakoušel jako určité bodové já “v těle” viděné z vnějšku, ale výhradně jako samo určité pole vědomí Já, které zahrnuje nejen jakýkoliv bod v těle, ale zejména celé bytí těla jako takového, proto naše duchovní centrum – Srdce (hridaja) jsem chápal jako celkové vědomí našeho bytí jako celku, a tedy i celého těla jako celku, jako vnitřní prostor vědomí (hridaj-akáša) zahrnující prostory vně i v nitru těla. Duchovní centrum dle mého mínění musí z principu zahrnovat nejen “pravou část” naší hrudi, ale hruď a celé tělo jako celek a být centrem ryze subjektivního – těla vědomí, či duše.

Těžiště tohoto celistvého vědomí Já, našeho duchovního centra-středu, které zahrnuje prostor vně i v nitru těla, je dle mé zkušenosti pociťováno spíše jako tichý – naslouchací metafyzický bezrozměrný bod našeho bytí zakoušený v dolní části trupu i jako současně brána, která nás spojuje s prvotním prostorem vědomí možného – sférou Dělohy veškeré “černé” potenciality veškerého bytí ve svých nesčetných subjektivních kvalitách a vzorech, která se manifestuje jako naše tělo a svět ve světle vědomí.

Má metafyzická přímá zkušenost byla jiná, než tvrdila autorita, proto jsem musel začít meditoval nad tím, proč někdo vykládá své učení právě daným jazykem.To mě naučilo naslouchat samotné řeči a v ní nevyřčených přesvědčení a současně jsem se sám učil co nejlépe vyjadřovat svou vlastní zkušenost jako součást svého vlastního učení se.

Web je tak prostorem pro otevření otázek a dialog, který nastoluje konkrétní zkušenost s řečí jazyka učení nejen v současnosti působících duchovních autorit. Věřím, že to umožní komunikovat širší vědomí všem zájemcům o studium duchovních nauk a podnítí studium zejména jejich tiché nevyřčené řeči, kterou skutečně komunikují.

Současně název webu komunikuje snahu o vytvoření podobného prostoru jako je prostor vědomí v našem srdci, kde dochází k přímému pochopení a odstraňování naší nevědomosti o nás samých, proto www.duchovnisrdce.cz.